Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Op Klim-Op vinden we de betrokkenheid en de mening van ouders belangrijk.

Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Wij betrekken ouders daarom graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen.

We organiseren regelmatig ouderavonden en ouder-kind-gesprekken, waarbij we de resultaten en groei bespreken. Verder wordt af en toe hulp gevraagd vanuit de klassen of vanuit de Ouderraad voor bijvoorbeeld vervoer.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

De ouders worden op diverse manieren geïnformeerd: Social Schools is een beveiligde, digitale omgeving om allerlei informatie uit te wisselen tussen ouders en de school. Zo wordt via Social Schools regelmatig een nieuwsbrief verzonden, staat de jaarkalender in de agenda, verstuur de leerkracht u of de hele groep een bericht, kunt u uw kind ziek- en betermelden en verlofaanvragen indienen. Als uw kind op school begint, ontvangt u een inlogcode en wachtwoord.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is gesprekspartner van de directeur van de school en heeft over bepaalde onderwerpen advies- of instemmingsrecht. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die betrekking hebben op de school. De directeur van de school vertegenwoordigt het College van Bestuur in de besprekingen met de MR. De MR kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur van de school.

De MR heeft minimaal vier leden en bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders. Zij praten samen met de directie over het beleid op school. De MR heeft daarbij instemmingsrecht en adviesrecht. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

OUDERPANEL

Het Ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en klankbord optreedt voor de schooldirectie. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Het aantal leden van het Ouderpanel is afhankelijk van het leerlingenaantal van de school.

Het Ouderpanel denkt mee over zaken die op school spelen en geeft haar visie daarop. De onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. U kunt hierbij denken aan vieringen, goede doelen, inspectierapporten, ouderenquêtes, kwaliteitszorg en overblijven.

De onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. U kunt hierbij denken aan vieringen, goede doelen, inspectierapporten, ouderenquêtes, kwaliteitszorg en overblijven.

OUDERRAAD

De leden van de Ouderraad verlenen hand- en spandiensten bij alle activiteiten die op school plaatsvinden. De huidige Ouderraad is zeer actief betrokken bij de school. In de vergaderingen van de Ouderraad komt vooral de dagelijkse gang van zaken op school aan de orde. Omdat verspreid over het jaar activiteiten plaatsvinden, worden tijdens de vergaderingen iedere keer andere onderwerpen besproken. Er is steeds een directielid bij de vergaderingen aanwezig.

De werkgroepen van de Ouderraad ondersteunen de leerkrachten bij de activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de sport- en speldag en het schoolfeest/de schoolreis. Daarnaast organiseren zij de wandeldriedaagse en de bestellingen van foto’s.

LEERLINGENPANEL

Het Leerlingenpanel is een team van leerlingen binnen Klim-Op dat actief meedenkt over zaken binnen de school. Zij geven hun mening en bespreken knelpunten en ideeën. Ze komen met (realiseerbare) voorstellen, denken mee over een plan en werken ook mee aan de realisatie.

In het leerlingenpanel zitten kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die meedenken met het MT over allerlei zaken. Deze kinderen vertegenwoordigen naast hun eigen mening ook de mening van de groep. Ze komen zelf met allerlei ideeën en wensen die spelen binnen hun groep, maar geven ons ook advies. Op deze manier proberen we de kinderen de beginselen van actief burgerschap bij te brengen.